Anunț De Afiliere Centre De Informare Si Consiliere – Cabinete De Medicina De Familie Aflate, În Contract Cu Casa De Asigurări De Sănătate

Noutăți

28 02 2023

ANUNȚ DE AFILIERE CENTRE DE INFORMARE SI CONSILIERE – CABINETE DE MEDICINA DE FAMILIE AFLATE, ÎN CONTRACT CU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Anunț De Afiliere Centre De Informare Si Consiliere – Cabinete De Medicina De Familie Aflate, În Contract Cu Casa De Asigurări De Sănătate

ANUNȚ DE AFILIERE CENTRE DE INFORMARE SI CONSILIERE – CABINETE DE MEDICINA DE FAMILIE AFLATE, ÎN CONTRACT CU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

în vederea implementării activităților de screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce din regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Dâmbovița, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Prahova,Teleorman)

 

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” (INSMC) anunță lansarea procedurii de afiliere Centre de informare si consiliere – cabinete de medicina de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate în vederea implementării activităților de screening prevăzute în cadrul proiectului „Screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce – SCCUT” POCU/759/4/9/136812/10.08.2020, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Asociația „Centrul de dezvoltare curriculara si studii de gen FILIA, Fundația „Renașterea pentru educație, sănătate și cultură” și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN.

Obiectivul general al proiectului

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening) diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 de femei din regiunea Sud-Muntenia, dintre care minim 50% aparțin grupurilor vulnerabile.

Serviciile medicale de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin care urmează a fi efectuate de către Centrele de informare si  consiliere – cabinete de medicina de familie, incluse în screening sunt următoarele:

 1. Informare și consiliere, activitate în cadrul căreia vor fi completate următoarele Declarații/Fișe:
 • Secțiunea 1 a formularului FS1
 • Formularul de grup țintă
 • Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în grupuri vulnerabile
 • Declarația GDPR
 • Formularul de consimțământ informat

Toate declarațiile de mai sus vor fi completate fie în format electronic, fie în format fizic, după caz.

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” sprijină implementarea serviciilor de mai sus, având următoarele responsabilități:

 • Să pună la dispoziția Centrelor de informare si consiliere – cabinete de medicina de familie Platforma Informatica Info Screen / următoarele documente: formular FS1, formular de înregistrare individuală, consimțământ GDPR, declarație pe propria răspundere încadrare grupuri vulnerabile, formular consimțământ informat, borderouri centralizatoare
 • Să asigure recoltarea cu unitatea mobila de screning si transportul probelor medicale de la Centrele de informare si consiliere, la sediu INSMC în vederea interpretării rezultatelor
 • Să asigure transmiterea rezultatelor către Centrele de informare si consiliere – cabinete de medicina de familie în vederea comunicării acestora către paciente
 • Să plătească serviciul medical aferent fiecărei paciente participante la screening cu respectarea tuturor cerințelor cu privire la persoane/paciente și vulnerabilitate, cât și cu privire la furnizarea în integralitate a serviciului medical (informare și consiliere). Tariful pentru serviciul efectuat de Centrul de informare si consiliere cabinete de medicina de familie este de 15 lei/persoana/ informare și consiliere.

Centrele de informare si consiliere – cabinete de medicina de familie vor avea următoarele responsabilități:

 • Să furnizeze servicii de informare si consiliere pentru  minimum 80 de persoane informate in cadrul unui centru de informare si consiliere – cabinete medicina de familie din cadrul grupului tinta, INSMC va mobiliza unitatea mobila pentru screening cancer de col pentru recoltarea probelor
 • Să se asigure că minim 50% dintre persoanele care vor beneficia de screening pentru cancerul de col uterin în cadrul Centrelor de informare si consiliere vor fi persoane vulnerabile

Condiții referitoare la grupul țintă participant la activitățile de screening

Grupul țintă vizat la nivel de proiect este de 170.001 persoane beneficiare de programe de screening (dintre care 96.901 persoane aparținând gruputilor vulnerabile) din regiunea Sud Muntenia

Grupul țintă vizat pentru fiecare Centru de informare si consiliere afiliat constă în minim 80 persoane beneficiare de programe de screening (dintre care 50% aparținând grupurilor vulnerabile) programate pentru recoltare in cadrul Unitati mobile de screening din județele aparținând regiunii Sud Muntenia (Argeș, Dâmbovița, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman).

Criteriile minime de selecție pentru persoanele din grupul țintă care pot participa la screening sunt:

 • femei cu vârsta cuprinsă între 24-29 ani pentru participarea la testarea Babeș Papanicolaou
 • femei cu vârsta cuprinsă între 30-64 de ani pentru participarea la testarea HPV
 • domiciliul/resedința într-unul dintre județele integrate regiunii de dezvoltare Sud Muntenia
 • nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin
 • sunt asimptomatice și nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

Excepție:

 • Persoanele care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu și dau o declarație pe proprie răspundere în acest sens (că domiciliază în regiunea vizată de proiect) vor reprezenta grup țintă eligibil;
 • Persoanele private de libertate vor fi asociate locului unde își desfășoară detenția și nu din perspectiva adresei de domiciliu;

Persoanele vulnerabile pot fi: persoane sărace, persoane neasigurate, persoane care lucrează pe cont propriu în agricultură, persoane din mediul rural, persoane care nu au documente de identitate, persoane din sau care au fost anterior în centre de plasament, persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului, persoane fără adăpost, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe, persoane care au copii cu dizabilități, persoane din familii monoparentale, persoane care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice, persoane victime ale violenței domestice, persoane victime ale traficului de ființe umane.

Conținutul dosarului de afiliere:

 1. Documentele necesare pentru înscrierea în procesul de afiliere:
 2. Cerere de înscriere în procesul de afiliere (Anexa 1)
 3. copie conform cu originalul a contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate
 4. copie conform cu originalul a Autorizației de funcționare
 5. copie conform cu originalul a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, a cabinetului medical (cabinet medical individual, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă medicală)
 6. dovada înființării sediului secundar, dacă este cazul
 7. copie conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea medicului (titular sau salariat în cadrul cabinetului medical), potrivit legii, după caz
 8. copie conform cu originalul a asigurării de răspundere civilă profesională a personalului medical valabilă pe anul curent
 9. Fișa de consimțământ GDPR (Anexa 2)
 10. Declarație privind evitarea dublei finanțări (serviciile de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin efectuate, respectiv: servicii de informare și consiliere și recoltare a materialului celular cervical pentru testare Babeş Papanicolaou şi HPV furnizate în cadrul proiectului, nu vor fi decontate și de către Casa de Asigurări de Sănătate cu care entitatea medicală se află în contract (Anexa 3)

Documentele vor fi semnate olograf sau electronic.

Lipsa documentelor, neconcordanţa între informațiile din dosar şi documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

Depunerea dosarelor de afiliere/aplicațiilor:

Dosarele candidaților vor fi transmise prin email, la adresa afiliere_sccut@insmc.ro.

Finalizarea înscrierilor se va realiza în momentul atingerii indicatorilor/grupului țintă asumați de INSMC și, implicit, a consumării bugetului aferent acestor activități. INSMC va comunica acest lucru prin afișare pe pagina web a Proiectului la adresa https://sccut.insmc.ro.

Verificarea aplicațiilor, soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor

INSMC va analiza și evalua, prin Comisia de afiliere desemnată, toate documentele primite în termen maxim de 30 de zile de la depunerea dosarului și va putea solicita clarificări, precizări și îmbunătățiri ale documentelor depuse inițial, dacă este cazul, prin email/telefonic.

INSMC va proceda la informarea Centrului de informare si consiliere – cabinete de medicina de familie cu privire la rezoluția aferentă dosarului depus (admis/respins). Candidații vor fi declarați admiși în ordinea înscrierii.

Rezultatele vor fi publicate prin afișarea pe pagina web https://insmc.ro și pe pagina proiectului https://sccut.insmc.ro în termen de maxim 5 zile lucratoare de la termenul de evaluare a documentelor primite, într-o listă ce va fi în permanență actualizată.

Va fi declarat admis orice Centru de informare si consiliere – cabinete de medicina de familie, aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și care îndeplinește condițiile legale de organizare și funcționare, indiferent de zona în care acesta își are sediul pe teritoriul țării și indiferent de numărul centrelor înscrise la acel moment, în perioada de implementare a activităților în care Centrele vor fi implicate.

Centrele de informare si consiliere – cabinete de medicina de familie implicate deja în activități/ contractate vor fi informate prin email cu privire la atingerea indicatorilor, respectiv a numărului de pacienți, vizați de proiect.

Soluționarea contestațiilor

Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 72 ore de la publicarea rezultatelor procesului de afiliere, cu excepția cazului în care intervin zile de repaus obligatorii (sâmbătă și duminică), situație în care termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară publicării. Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la încheierea termenului de transmitere a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor vor fi publicate prin afișare pe pagina de web a INSMC https://insmc.ro și pe pagina proiectului https://sccut.insmc.ro în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data încheierii procesului verbal de soluționare a contestației.

Durata colaborării/contractării

Cabinetele incluse în activitățile de screening vor fi contractate pe bază de contract de colaborare/ efectuare servicii medicale pentru perioadă determinată aplicând prevederile legale în vigoare, procedurile interne aplicabile.

Contractul de prestării servicii medicale intră în vigoare de la data semnării și este valabil până la data de 31.10.2023. În funcție de numărul persoanelor/pacientelor vizate estimat, părțile pot prelungi de comun acord perioada de valabilitate a contractului, prin încheierea unui act adițional.

Manager INSMC,

Conf. Dr. Toader Daniela Oana

Manager proiect SCCUT,

Dr. Ciuvica Adriana

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate aici:

 

 • Despre cancerul de col uterin

  CANCERUL DE COL UTERIN POATE FI PREVENIT

  Cancerul de col uterin, numit si cancer cervical, este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer depistat in randul femeilor din intreaga lume si reprezinta aproximativ 8% din totalul cazurilor si deceselor totale cauzate de cancer.

 • Despre cancerul de col uterin

  Cancerul de col uterin se dezvolta de obicei din modificari precanceroase prezente de peste 10-20 de ani. Infectia cu papilomavirusul uman (HPV) cauzeaza mai mult de 90% dintre cazurile de cancer cervical. Cu toate acestea, majoritatea persoanelor care au avut infectii cu HPV, nu dezvolta cancer de col uterin.

 • Despre cancerul de col uterin

  Testul Babeș-Papanicolau reprezintă principala metodă de screening pentru cancerul de col uterin, recomandat pentru femeile cu varsta cuprinsa intre 24-29 ani. Acest test face parte din examinarea de rutină a femeii și presupune recoltarea unor celule de pe suprafața colului care vor fi examinate microscopic. Testarea HPV este o altă metodă de screening, recomandata femeilor cu varsta cuprinsa intre 30-64 de ani. In situatii recomandate de medic, Testarea HPV poate fi utilizată în asociere cu Babeș-Papanicolau.

 • Despre cancerul de col uterin

  Infectia cu virusul HPV este responsabila de aproape toate cazurile de cancer de col uterin. La nivel global, tulpinile de HPV 16 si 18 sunt responsabile de peste 70% din toate cazurile de cancer de col uterin. Desi majoritatea cazurilor de cancer de col uterin sunt provocate de HPV, este important de stiut ca majoritatea infectiilor genitale cu HPV nu determina cancer.