Gdpr

INFORMARE GDPR

INFORMARE GDPR in cadrul proiectului:  „Screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce – SCCUT”

GDPR – General Data Protection Regulation, Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, este un act normativ adoptat de Parlamentul Uniunii Europene, în scopul protecției datelor cu caracter personal prelucrate de autoritățile publice sau operatorii economici atunci când activitățile sunt desfășurate de aceste entități în statele membre ale Uniunii Europene (U.E.) sau vizează persoane fizice care au calitatea de cetățean al unui stat membru al. U.E.

Implementarea proiectului: „Screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce –  SCCUT”  POCU/759/4/9/136812 presupune relaționarea cu persoane fizice, pe două componente: pe de o parte, sunt vizate persoanele care vor fi testate în scopul depistarii precoce (screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce), iar pe de altă parte, sunt vizate cadrele medicale pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, în vederea cresterii accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general.

Prelucrarea datelor cu caracter personal al persoanelor ce au fost, sunt sau vor fi implicate în proiect sau vor beneficia de serviciile medicale oferite prin intermediul acestuia, se face conform normelor legale în vigoare și a detaliilor prezentate în această pagină de informare.

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului.

În calitatea sa de coordonator al implementării proiectului, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” are, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, calitatea de „operator de date cu caracter personal” , numar 26683, pentru toate datele care sunt colectate și prelucrate în vederea implementării acestui proiect.

Datele cu caracter personal pot fi colectate în toate locațiile în care sunt desfășurate activități specifice acestui proiect, iar stocarea și prelucrarea lor se face la sediul central al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” amplasat în bld. Lacul Tei, nr.120, sector 2, Bucuresti, telefon centrală 021 2422713, adresă email secretariat@insmc.ro.

2 . Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Atât datorită caracterului special al datelor prelucrate cât și ca urmare a statutului de „autoritate sau organism public” definit prin art. 2 lit. a) din Legea 190/2018 privind aplicarea GDPR în România, prelucrarea datelor cu caracter personal se face sub coordonarea Responsabilului cu Protecția Datelor din cadrul proiectului „Screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce – SCCUT”. Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat pentru orice solicitare legată de prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul proiectului mai sus menționat, prin intermediul datelor de contact prezentate la pct.1 sau direct, prin email transmis către adresa gdprsccut@insmc.ro.

3. Categoriile de persoane vizate și modurile de obținere a datelor

Prelucrarea datelor personale pe parcursul implementării POCU/759/4/9/136812, vizează următoarele categorii de persoane:

„Screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce” prestate prin implementarea proiectului;

Datele care vizează categoriile de persoane enumerate, pot fi colectate în următoarele modalități:

4. Scopul prelucrărilor, tipul datelor prelucrate, temeiul juridic și durata prelucrării datelor cu caracter personal.

În scopul prestării serviciilor medicale către persoanele care beneficiază de acest program, colectăm datele de contact și datele din documentele de identitate, la care se adaugă date preexistente privind starea de sănătate. În plus, pe parcursul efectuării procedurilor medicale de diagnostic sau de restabilire a stării de sănătate, pot fi colectate și alte date privind sănătatea, prin analize și proceduri medicale. Toate datele cu caracter medical, sunt prelucrate în baza acordurilor solicitate de la pacienți în conformitate cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și conform art. 6. al. 1 lit. (c), (d) și (e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Durata prelucrării acestui tip de date, este reglementată prin Nomenclatorul Arhivistic aprobat de Arhivele Naționale în conformitate cu Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, și poate varia între o perioadă de 3 ani pentru cotoarele biletelor de trimitere/internare/analize sau registrele de investigații medicale și 30 de ani pentru datele stocate în foile de observație clinică sau documente cu caracter similar medicale. Ulterior, o parte din aceste documente sunt transferate către Arhivele Naționale, pentru păstrarea acestora conform termenelor stabilite prin Anexa 6 a Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată cu modificările îi completările ulterioare.

Pe parcursul desfășurării activităților curente, fie cu caracter medical, fie cu caracter logistic-administrativ, reprezentații Institutului pot colecta, accesa și utiliza date cu caracter personal ale unor persoane fizice cu care vor relaționa în funcție de necesități (aparținători, reprezentanți ai unor parteneri contractuali, colaboratori, etc.). În acest scop, sunt colectate datele de contact de tip nume, prenume, nr. de telefon, adresă poștală, adresă de email, prelucrarea lor fiind efectuată atât în baza acordului dat de aceste persoane, în condițiile prevăzute prin art. 6. al. (1) lit. a) și art. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cât și în baza art. 6. al. (1) lit. (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, atunci când astfel de date sunt colectate din surse publice.

Durata prelucrării acestor date va fi identică cu durata în care Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” își păstrează neschimbat statutul juridic existent la data colectării datelor. Această perioadă poate fi însă restricționată la cererea oricărei persoane vizate, adresată conform detaliilor de la pct. 10 din această informare.

În scopul încheierii și desfășurării unor activități reglementate contractual, sunt prelucrate datele de identitate de tip nume, prenume, nr. de telefon, adresă poștală, adresă de email, informații din documentele de identitate (CNP, serie și număr, etc.) ale persoanelor care au calitatea de parte contractuală sau reprezentant al acesteia. Aceste date sunt prelucrate în baza art. 6 al. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, durata prelucrării fiind de 3 ani (de la data încetării lor) pentru contractele comerciale uzuale, 10 ani pentru datele colectate din contractele cu caracter financiar-contabil sau de aprovizionare, sau 75 de ani pentru datele constituite în dosarele de personal întocmite conform obligațiilor legale, pe parcursul derulării Contractelor Individuale de Muncă.

În scopul optimizării conținutului site-ului proiectului conform intereselor și particularităților tehnice de accesare a acestora de către vizitatori, sunt colectate date cu caracter anonim de tip adresă IP, tip platformă hardware-software folosită pentru accesare, paginile cel mai des vizitate, etc. Prelucrarea acestor date se face anonim (fără identificarea persoanelor vizate), în temeiul art. 6. al. (1) lit. (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date pentru o perioadă de maxim 3 ani de la data obținerii lor. De asemenea, în același scop sunt prelucrate și date rezultate din module cookie instalate în sistemele informatice ale vizitatorilor, în conformitate cu prevederile art. 4 al. (5^1) din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare. Mai multe detalii despre modulele cookie și modalitatea în care vă puteți exprima acordul sau dezacordul prelucrării acestui tip de date prin utilizarea setărilor aplicației de navigare pe internet, găsiți la pct. 10 din această informare.

În scopul respectării obligațiilor impuse prin Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare, colectăm prin sistemele de supraveghere video și date cu caracter biometric (foto/video). De regulă, sistemele de supraveghere video sunt instalate astfel încât sa fie monitorizat accesul spre zonele și încăperile în care sunt concentrate bunuri patrimoniale sau cu importanță deosebită, deținute de Institut la sediul principal a cărui adresă e prezentată la pct. 1. Aceste zone sau încăperi, pot fi depozite de materiale sau medicamente, casierii, arhive, servere și baze de date, etc. Zonele în care sunt instalate camere de supraveghere video sunt marcate corespunzător, astfel încât persoanele care doresc să se opună acestui tip de prelucrare a datelor, să le poată evita.

Acest tip de date sunt prelucrate conform prevederilor art. 6 al. (1) lit. (c) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Durata de păstrare a acestor date, este de maxim 30 de zile de la data colectării (înregistrării) lor, cu excepția situațiilor când acestea sunt utilizate pentru exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, situație în care datele vor fi prelucrate până la finalizarea acțiunii judecătorești și expirarea termenelor de prescripție specifice.

5. Obligația de furnizare a datelor.

Cu excepția situațiilor impuse prin lege sau prin reglementările contractelor în care sunteți parte, nu există nicio obligație să ne furnizați datele cu caracter personal pe care vi le solicităm. În situațiile în care refuzați furnizarea unora din datele pe care vi le solicită personalul care participă la îndeplinirea obiectivului acestui program, sau refuzați efectuarea unor proceduri medicale prin care ar putea fi colectate astfel de date, vă rugăm să țineți cont că în lipsa unor soluții alternative care să ofere rezultate echivalente, ne va fi imposibil să prestăm activitățile sau să vă furnizăm serviciile pentru care ați intrat în contact cu Institutul, în special cele cu caracter medical, și care cel mai adesea pot depinde de furnizarea sau colectarea acestor date.

6. Interesele legitime.

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza art. 6 al. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, interesele legitime în legătură cu care putem efectua astfel de prelucrări, pot fi:

7. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” este înscris în Registrul Național al Operatorilor de Servicii Esențiale, având obligația legală de a pune în aplicare prevederile Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, prelucrarea tuturor datelor deținute de Institut, inclusiv a celor cu caracter personal colectate și prelucrate pe parcursul implementării proiectului POCU/759/4/9/136812, se face asigurând confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora, fiind astfel respectată inclusiv obligația impusă prin art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pentru asigurarea securității datelor prelucrate, sunt elaborate politici de securitate care descriu modul (procedurile) de utilizare a sistemelor informatice, astfel încât prelucrarea tuturor datelor deținute de Institut să se facă asigurând managementul continuu al tuturor componentelor specifice securității cibernetice:

8. Datele prelucrate în colaborare cu terțe părți.

Datele colectate și prelucrate prin activitățile specifice implementării proiectului, pot fi puse la dispoziția unor parteneri sau utilizate împreună cu aceștia, prin intermediul unor mijloace comune.

Desigur, nu toate datele colectate de la o persoană vor fi puse la dispoziția unui partener, ci doar acele date necesare furnizării către persoana fizică, a serviciilor pe care partenerul cu care colaborăm pentru implementarea proiectului este autorizat să le furnizeze.

În toate aceste situații, accesarea datelor cu caracter personal de către o terță parte, se va face numai în baza unui angajament legal prin care partenerul va fi împuternicit de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” să acceseze aceste date, numai în măsura în care are capacitatea tehnică și organizatorică să își asume conform art. 26 sau art. 28 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, obligația de a respecta normele de drept intern în materie, precum și de a asigura un nivel de protecție și securitate a datelor în condiții cel puțin echivalente cu cele asigurate în cadrul Institutului.

9. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Pentru toate categoriile de persoane fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal enumerate la pct.3, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” asigură exercitarea tuturor drepturilor legale, după cum urmează:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal, în baza căruia persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor necesare implementării acestui proiect, pot oricând să solicite o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. Datele pot fi obținute în mod gratuit odată pe an, începând cu a doua solicitare din același an calendaristic, fiind percepută o taxă egală cu contravaloarea costurilor administrative.

Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate în cadrul acestui program de screening, au dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal care o privesc și despre care persoanele în cauză, constată că sunt inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dar în condițiile prevăzute prin art.17 al. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și numai atunci când nu sunt aplicabile prevederile art. 17 al. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care permit respingerea unei astfel de solicitări în măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru respectarea unor obligații legale ale Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ,,Alessandrescu-Rusescu”, pentru îndeplinirea unei activități executate în interes public sau în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale, când se contestă exactitatea datelor – pentru o perioadă care să permită verificarea și corectarea acestora, când se consideră că scopurile în care au fost colectate nu mai justifică prelucrarea lor sau când se contestă legitimitatea prelucrării lor.

Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor în cadrul acestui program, au dreptul de a se opune, din motive legate de situații particulare în care se pot afla la un moment dat, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

În ceea ce privește prelucrarea datelor anonime preluate automat în momentul accesării serviciilor noastre online, vă puteți opune oricând acestui tip de prelucrare, prin activarea setărilor de confidențialitate ale browser-ului utilizat de dvs., sau prin alegerea unor aplicații care oferă facilități de navigare anonimă pe web, conform detaliilor prezentate la pct.11.

Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat prin intermediul sistemelor informatice, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de a solicita transmiterea acestor date altui operator, fără obstacole din partea Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ,,Alessandrescu-Rusescu”.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, ceea ce nu va afecta însă legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

Exercitarea oricăruia din drepturile enumerate, se poate face prin adresarea unei solicitări prin intermediul datelor de contact prezentate la pct. 1, sau direct, Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, către adresa de email gdprsccut@insmc.ro sau în scris, pe adresa sediului Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu”, bld. Lacul Tei nr. 120, sector 2, București.

La orice solicitare, veți primi un răspuns în termen de maxim 30 de zile, cu detalii privind modul de soluționare a acesteia. Iar atunci când considerați că răspunsul formulat nu este în conformitate cu prevederile legale sau vă sunt încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți inclusiv dreptul de a depune o plângere, conform următoarelor detalii:

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, se poate exercita oricând o persoană fizică vizată prin colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru derularea acestui program, consideră că i-au fost încălcate drepturile sale. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel.+40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.

10. Modulele cookie și modul de acceptare sau respingere a lor.

Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infimă de date specifice unui anumit vizitator și site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atât persoanei care deține calculatorul în care s-au salvat automat aceste module, cât și site-ului web care a transmis acest fișier. Acest tip de prelucrare permite serverului să furnizeze o pagină web adaptată unui anumit utilizator sau, poate chiar să transmită informații de la o vizită pe un site către un alt site similar, cu același proprietar. Dimensiunea acestor fișiere este infimă, nefiind de natură să afecteze capacitatea de stocare a datelor.

Cum aflu dacă sunt activate cookie-urile în browser?

Pentru a verifica dacă browser-ul utilizat pentru navigarea pe Internet este configurat să permită fișiere cookie, va trebui să căutați în opțiunile de setări ale browser-ului, secțiunea dedicată acestor module, de regulă aflată sub titlul „opțiuni de confidențialitate și securitate”. Tot în această secțiune veți găsi informații despre activarea sau dezactivarea modulelor cookie, ștergerea modulelor cookie. Puteți, de asemenea și vizualiza conținutul acestor fișiere.

Ce date se găsesc într-un modul Cookie?

Fiecare fișier de tip cookie este în realitate un mic tabel sau o linie de text care conține perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, Ioana) (nume, Popescu). Odată ce fișierul cookie a fost citit din computerul vizitatorului unui site de codul de program de pe server-ul de stocare și furnizare a site-ului, datele vor fi preluate și utilizate pentru a personaliza pagina web în mod corespunzător.

Când sunt create cookie-urile?

Scrierea datelor către un modul cookie se face, de obicei, atunci când sunt transmise informații către site-ul web accesat – de exemplu, după ce apăsați un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizată pentru stocarea valorilor într-un cookie. Dacă utilizatorul a ales să dezactiveze modulele cookie, operația de scriere va eșua și vizitele ulterioare care ar putea extrage informațiile transmise deja, din modulele cookie, fie vor funcționa conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului să reintroducă informațiile care ar fi fost stocate în cookie.

Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu conțin și nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale obținute indirect prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi informații de trafic celui care gestionează site-ul prin care au fost instalate aceste module. Modulele de date cookie sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

De ce sunt utilizate cookie-urile?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a unui site, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri foarte greu sau chiar imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare. Iată câteva exemple de facilități care pot fi implementate folosind module cookie:

 

Ce sunt cookie-urile de urmărire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare încorporate care sunt difuzate de un site terț și este posibil ca astfel de anunțuri să stocheze un cookie pentru site-ul respectiv. În acest cookie vor fi stocate informații care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate, etc. Când utilizatorul vizitează mai târziu un alt site care conține un anunț similar încorporat de pe același site terț, agentul de publicitate va putea să citească modulul cookie și să îl folosească pentru a determina unele informații despre istoricul navigării utilizatorului. Acest lucru permite editorilor să difuzeze anunțuri direcționate în interesul unui utilizator, astfel încât, în teorie, să aibă o șansă mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, mulți oameni văd astfel de “cookie-uri de urmărire” ca o invazie a confidențialității, deoarece permit unui agent de publicitate să construiască profiluri de utilizatori fără consimțământul sau cunoștințele lor.

 • Despre cancerul de col uterin

  CANCERUL DE COL UTERIN POATE FI PREVENIT

  Cancerul de col uterin, numit si cancer cervical, este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer depistat in randul femeilor din intreaga lume si reprezinta aproximativ 8% din totalul cazurilor si deceselor totale cauzate de cancer.

 • Despre cancerul de col uterin

  Cancerul de col uterin se dezvolta de obicei din modificari precanceroase prezente de peste 10-20 de ani. Infectia cu papilomavirusul uman (HPV) cauzeaza mai mult de 90% dintre cazurile de cancer cervical. Cu toate acestea, majoritatea persoanelor care au avut infectii cu HPV, nu dezvolta cancer de col uterin.

 • Despre cancerul de col uterin

  Testul Babeș-Papanicolau reprezintă principala metodă de screening pentru cancerul de col uterin, recomandat pentru femeile cu varsta cuprinsa intre 24-29 ani. Acest test face parte din examinarea de rutină a femeii și presupune recoltarea unor celule de pe suprafața colului care vor fi examinate microscopic. Testarea HPV este o altă metodă de screening, recomandata femeilor cu varsta cuprinsa intre 30-64 de ani. In situatii recomandate de medic, Testarea HPV poate fi utilizată în asociere cu Babeș-Papanicolau.

 • Despre cancerul de col uterin

  Infectia cu virusul HPV este responsabila de aproape toate cazurile de cancer de col uterin. La nivel global, tulpinile de HPV 16 si 18 sunt responsabile de peste 70% din toate cazurile de cancer de col uterin. Desi majoritatea cazurilor de cancer de col uterin sunt provocate de HPV, este important de stiut ca majoritatea infectiilor genitale cu HPV nu determina cancer.